خاطرات حجت الاسلام والمسلمین علی اكبر مهدوی خراسانی

مهدی قیصری

۱۴,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

مهدوی خراسانی تحصیلات خود را در نیشابور، مشهد و بعداً در قم سپری نمود، سپس تحتتأثیر فضای انقلابی نهضت امام خمینی، از طریق منبر و وعظ و خطابه به یاران امام پیوست و به گسترش و فراگیر نمودن پیام انقلابی نهضت امام پرداخت.پس از اقامت در تهران، منبرهای انقلابیاش ادامه یافت و طولی نكشید كه ساواك از او به عنوان فردی خطرناك یاد كرده و به واسطهی منبرهایش تحت تعقیب قرار گرفت و چند بار به زندان افتاد و حتی ممنوعالمنبر و ممنوعالخروج گردید. به واسطهی سخنرانی انقلابی كه در شب پانزدهم خرداد  در مسجد بازار تهران ایراد كرد، جزو اولینروحانیونبازداشتشدهی قیام پانزده خرداد بود و این نشان از آن داشت كه روحیهی انقلابی وی باعث شده تا جزو «السابقون» نهضت امام خمینی باشد.