انقلاب ایران به روایت رادیو بی.بی.سی

۳۸,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

انقلاب ايران بهروايت راديو بي‌بي‌سي ازاين نظر حائز اهميت است كه ايستگاه راديويي مزبور چنان نقش مهم و انكارناپذيري در جريان انقلاب داشت كه در ساعت‌هايي كه برنامه به زبان فارسي پخش مي‌كرد، خيابان‌ها خلوت مي‌شد و مردم به گفتارها و تفسيرهاي آن اهميت زيادي مي‌دادند. ازاين رو مصاحبه‌هايي كه راديو بي‌بي‌سي ده سال پس از پيروزي انقلاب با تعدادي از دست‌اندركاران سياست آن روز كشور به عمل آورده است، براي همه‌ي مردم اعم از پژوهشگران تاريخ معاصر و مردم عادي جالب توجه و خواندني است .