انقلاب اسلامی در دزفول

۷۵,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

لازم است براي بيداري نسل‌هاي آينده و جلوگيري از غلط‌نويسي مغرضان، نويسندگان متعهد با دقت تمام به بررسي دقيق تاريخ ‌اين نهضت اسلامي ‌بپردازند و قيام‌ها و تظاهرات مسلمين ‌ايران را در شهـرستان‌هاي مختلف با تاريخ و انگيـزه‌ي آن ثبت نمـايند تا مطالـب اسلامي ‌و نهضـت روحانيت سرمشق جوامع و نسل‌هاي آينده شود... ... روشن‌شدن مبارزات اصيل اسلامي ‌در ‌ايران از ابتداي انعقاد نطفه‌اش تاکنون و رويدادهايي که در آينده اتفاق مي‌افتد از مسائل مهمي ‌است که بايد نويسندگان و علماي متفکر و متعهد بدان بپردازند.