مسجد و انقلاب اسلامی

رضا شریف پور

۱,۲۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

انقلاب اسلامی ایران به عنوان یك جنبش اجتماعی با استفاده از مساجد فراگیر شد. مساجد و جلسات مذهبی همانند حلقه واسط بین رهبری انقلاب كه وظیفه بسیج مردم را در جهت مبارزه با رژیم حاكم بر عهده داشتند، و مردم انقلابی بود.نوشته حاضر، با طرح كلیاتی درباره رهیافت های نظری پیرامون ارتباطات و تبیین انقلاب اسلامی، به پیشینه مسجد در اسلام و ایران و برخی زمینه ها و عوامل پیروزی انقلاب اسلامی - كه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از مساجد نشأت گرفته اند - پرداخته است.