اصلاحات اقتصادی رضا خان و تأثیر عوامل خارجی

۱,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

منابع اقتصادی كشور به جای آنكه در مسیر احتیاجات عمومی صرف شود و فقر را از بین ببرد، در انحصار دولت قرار داشت: بودجه عمومی كه می بایست مرهمی بر آلام مردم باشد، در راستای مأموریت رضا خان جهت تأمین منافع انگلیس صرف می شد…. اقتصاد بیمار چنان بستر سوءاستفاده ها را در كشور گسترده بود كه عده ای فرصت طلب منابع مالی سرشاری را در اختیار گرفتند و حقوق اكثریت غالب تضییع شد. رضا شاه با وضعی كه بوجود آورد، چرخه اقتصادی را متوقف كرد و اهداف سیاسی را صبغه كار خود قرار داد و این به بیماری و زوال بخش اقتصادی منجر شد.