تحول نظام قضایی ایران (جلد اول)

محمد زرنگ

۲,۸۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

پیروزی مشروطیت (1285 هـ ش ) به پی ریزی اصول و چارچوب کلی نظام قضایی کشور منجر شد و این به نوبه خود به قانونمندی ، نظام قضایی کشور منتهی گردید و جریان قانونی شدن آن ویژگی های خاص دوره گذار از عدلیه غیرقانونی را دارا بود. در دوره رضاخان ، نظام قضایی در مسیر عرفی شدن قرار گرفت. تثبیت حاکمیت قضایی و تصویب قوانین مورد نیاز تحت تأثیر فضای سیاسی و مقتضیات جامعه، تغییرات گسترده ای یافت. این کتاب به روش تاریخی و با نگاهی حقوقی – سیاسی به تصویب نظام قضایی در دو مقطع صدر مشروطه و دوره ی رضاخان و ارزیابی نقاط ضعف و قوت دستگاه قضایی و علل و زمینه های حقوق سیاسی آن پرداخته است.