تحول نظام قضایی ایران (جلد دوم) از سقوط رضاشاه تا تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (1320 تا 1373 )

محمد زرنگ

۱,۹۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

نظام قضایی ایران در دوره‌ محمدرضا شاه (1320 تا 1357) دنباله رو نظام قضایی گذشته بود، بدین معنی که ساختار و تشکیلات قضایی و قوانین ماهوی و شکلی در این دوره تغییر چندانی نیافت. با وجود این، سقوط رضاخان و فضای سیاسی بعد از شهریور 1320 ، روی کار آمدن دکترمصدق و سپس کودتای 28 مرداد 1332 هر یک سرآغاز برخی رخدادها و تغییرات در عرصه‌‌ی نظام قضایی بوده است. علاوه بر این برخی مقتضیات و ملاحظات علمی و سیاسی در هر یک از این مقاطع، تغییراتی در عرصه نظام قضایی به دنبال داشته است. وقوع انقلاب اسلامی تحول عمیقی در نظام قضایی کشور را سبب شد. قوانین ماهوی و شکلی و ساختار و تشکیلات قضایی مملکت متأثر از ایدئولوژی انقلاب شد و ملاحظات سیاسی و انقلابی جدید تحول اساسی یافت. مطالعه‌ روند تغییرات و تحولات نظام قضایی با روش تاریخی و از نگاه حقوقی – سیاسی، در دوره‌ محمدرضا و پس از انقلاب اسلامی، موضوع این کتاب است.