استالینیسم و حزب توده ایران

الهه کولایی

۵۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

اگر چه در شرایط موجود، نه تنها استالینیسم بلكه اتحاد جماهیر شوروی و مسئله كمونیسم جهانی موجودیت خود را از دست داده است، اما باید توجه داشت كه هنوز كشورهای جهانگرا در حوزه نظام بین الملل در صدد بهره گیری از ابزارهای داخلی كشورهای جهان سوم، در جهت تأمین اهداف و منافع خود می باشند. در شرایط موجود استالینیسم تا حدی تاریخی گردیده، اما اقتدارگرایی جهانی با ابعاد جدیدی نمودار شده است. از این رو می توان بین استالینیسم به عنوان اقتدارگرایی دهه های 1920 تا 1950 م. و مداخله گرایی و تمركزگرایی جدید در نظام بین الملل كه محصول دهه 1990 م. و شكوفایی لیبرالیسم نو در حوزه سیاست جهانی می باشد، نوعی ارتباط و پیوند برقرار نمود.