حقوق و آزادیهای فردی از دیدگاه امام خمینی

مقصود رنجبر

۱,۴۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

نگرش امام (ره) به انسان، نگرشی قرآنی است كه بر اساس آن خداوند به انسان كرامت عطا كرده است و كرامت خدادادی انسان به هیچ روی از او سلب نمی شود. بنابراین از لحاظ نظری و عملی ،اندیشه و اقدامات امام (ره) را می توان در مسیر تحقق و نهادینه كردن حقوق اساسی مردم و رعایت آنها از سوی حكومت دانست؛ زیرا از لحاظ نظری، بدون رعایت حقوق مردم نمی توان به هدف نهایی اسلام و به عبارت دیگر، سعادت و رستگاری رسید. بنابراین به نظر ایشان ، حكومتی اسلامی است كه هدف اصلی آن برقراری عدالت و رعایت حقوق افراد در جامعه است.در این كتاب، ابتدا حقوق و آزادیهای فردی در اندیشه های غربی همراه سیر تحول تاریخی مفهوم آن، مبنای بررسی قرار گرفته، سپس مبانی نظری برداشت امام (ره) از حقوق و آزادیهای فردی بررسی شده و در پایان وجوه مختلف حقوق و آزادی های فردی از دیدگاه امام (ره) ، كه خود شامل حقوق سیاسی و مدنی ، قضایی و اقتصادی است، نیز محور اندیشه های سیاسی وی، كه همانا سعادت دنیوی و اخروی است، موضوع تحلیل قرار گرفته است.