تجدیدنظرهای چندگانه در قانون اساسی مشروطه

۱,۴۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

محصول برخورد ایران زمین با غرب , پیدایش فکر قانون خواهی و شوریدن بر ضد حکومت خودکامه و خواستن بدیلی برای آن بود. بدیل حکومت خودکامه در جنبش مشروطیت خود را به شکل حکومت مشروطه و مبتنی بر قانون اساسی نشان داد. در قانون اساسی مشروطیت که میوه آن انقلاب به شمار می رفت، حقوق و تکالیف متقابل میان دولت و ملت تا حدودی آمده بود؛ اما این قانون اساسی که خواست مردم ایران بود تا سال 1346 هـ . ش پنج بار مورد تجدیدنظر قرار گرفت. هدف از این تجدیدنظرها و همچنین دو تفسیر معروفی که از قانون اساسی مشروطیت عرضه شد تمایل رژیم به سوی خودکامگی و اقتدارطلبی بوده است .دو تفسیر از قانون اساسی نیز به ترتیب در سال های 1310 و 1317 اتفاق افتاد؛ که تفسیر اول موجب از دست رفتن استقلال قضایی کشور شد و حاصل تفسیر دوم دادن صفت ایرانی الاصل به فوزیه خواهر ملک فاروق پادشاه مصر برای همسری محمدرضا ولیعهد بود که این کار بر خلاف نص صریح قانون اساسی بود. در این کتاب سعی شده است علل این تجدیدنظرها از دو دیدگاه سیاسی و حقوقی توضیح داده شود که دیدگاه سیاسی خود به دلایل سیاسی داخلی و خارجی (نقش بیگانگان بر تجدیدنظر در قانون اساسی ) تقسیم می شود .