برق غیرت

۴۵۰ تومان

توضیحات و مشخصات

اعتقاد به جدایی دیانت از سیاست در قرون اخیر، آن چنان به باور عمومی سیاستمداران و بسیاری از افراد جامعه ی ایرانی و حتی برخی از علما و روحانیون بدل گشته بود كه مقابله با آن و شكستن جو سنگین ناشی از آن در توان هر كسی نبود. در چنین شرایطی پیرمردی نحیف جثه و قوی فكر و مومن به مكتب اهل بیت ، یك تنه به مقابله با تفكر انحرافی جدایی دین از سیاست همت گماشت و در این مسیر ، مردانه در برابر حكومت های مستبد وقت ، خصوصا دیكتاتوری رضا خان میرپنج قامت راست كرد و نهالی را غرس كرد كه سال ها بعد، روح خدا با پاسداری و آبیاری آن درخت تناور ، نظام اسلامی را به بشریت تقدیم داشت . برق غیرت ، حكایتی است مختصر از زندگی شهید مدرس ، مردی كه اسوه و الگوی سیاسی حضرت امام خمینی به شمار می آید و همین اشاره ی كوتاه در توصیف شخصیت تابناك و شاخص او كفایت می كند.