چزابه

۱,۵۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

خاطرات دلاوران و پایمردی جوانان این مرز و بوم كه به نوعی درگیر جنگی ناخواسته شدند، مشحون از حوادثی است كه هر یك بازگو كننده ی بخشی از تلخی ها و شیرینی های دوران حماسه و خون است دورانی كه صفحه ای دیگر از قیام امام حسین (ع) را در پهنه ی وسیع تاریخ نمایان می سازد. این تصویر حاكی از شرح و حدیث از خودگذشتن ها ، شجاعت ها و رنج گروهی از رزم آوران ارتش جمهوری اسلامی ایران است كه در غرور انگیزترین عملیات های دوران جنگ حادثه ها آفریدند. مجموعه ای كه بی شك قطره ای از اقیانوس بی كران و ذره ای از پهن دشت حقایق و ناگفته های دوران جنگ است.