جایگاه حقوقی - سیاسی شوراها

۱,۷۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

ایجاد شوراهای محلی یکی از شیوه های تحقق دموکراسی و از مصادیق بارز عدم تمرکز اداری محسوب می شود. در جمهوری اسلامی ایران شوراهای اسلامی شهر و روستا در راستای اجرای قانون اساسی شکل گرفته اند.نظریه ی تصویب قوانین متعدد در خصوص شوراها و نیز تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، پرداختن به ابعاد مختلف شوراها خاصه از منظر حقوقی و سیاسی ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این کتاب جایگاه شوراها از این دو منظر بررسی شده است : از دیدگاه حقوق عمومی شوراهای اسلامی منجر به عدم تمرکز اداری در کشور ما شده و از منظر سیاسی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای جامعه ی مدنی راه را برای مشارکت مردم جهت اداره ی امور و اعمال دموکراسی هموار می سازد.