14 قرن تلاش شیعه برای ماندن و توسعه

۱۶,۸۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

این كتاب به تشریح تلاش امامان و امت شیعی می پردازد و نشان می دهد كه چگونه رهبری شیعه، كار را با شیعیانی كه از انگشتان یك دست تجاوز نمی كردند آغاز كرد و در مدت یك قرن و نیم ، شیعه را از خطرهای نابود كننده ، محافظت و در عین حال در سرتاسر جهان اسلام گسترش داد و شیعیان توانستند در اوایل غیبت چندین حكومت را تأسیس نمایند. هم چنین ، نشان می دهد كه به دلیل برنامه ریزی امامان معصوم (ع) ، شیعیان در دوره غیبت به بحران رهبری مبتلا نشدند و مرجعیت جای امامت را پر كرد و توانست با درایت ، دقت و شجاعت ، تشیع را از هضم در اسلام حاكمان ، محافظت و از هویت شیعیان به عنوان اقلیت پاسداری كند. مرجعیت توانست پس از تشكیل دولت ایران توسط شیعیان انقلابی صفوی ، نیروهای شیعی را به عنوان یك عامل اثرگذار در مسائل داخلی ایران و بین المللی به یك قدرت بی بدیل تبدیل كند، با استعمار درآویزد و با استبداد بستیزد و زمینه ای تاریخی برای یك انقلاب همه جانبه را فراهم كند.