دولت پهلوی و توسعه اقتصادی

۱,۶۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

در این اثر ساختار دولت‌های پهلوی اول و دوم در قالب الگوی نئوپاتریمونیالیزم مورد بررسی قرار گرفته است. عدم نهادینگی سیاسی،‌ ساخت‌های موازی سیاسی و اقتصادی، تقابل ساخت‌های سنتی و مدرن، عدم توانایی استخراجی، توزیعی، بحران نفوذ و ... از شاخص‌های ناکارآمدی ساختاری و کارکردی دولت پهلوی می‌‌‌‌‌باشند و از عوامل اصلی عدم تحقق توسعه اقتصادی در دوره‌ پهلوی به شمار می‌آیند. مؤلف،‌ این روند را در چارچوب نئوپاتریمونیالیزم ( سلطانیسم، کلاینتالیسم و کورپوراتیسم) بررسی می‌کند.