عبور از شط شب ( خاطرات علی‌محمد بشارتی جهرمی)

احمد رشیدی

۲,۳۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

نقل، نگارش و تدوین خاطرات و مشاهدات انسان‌های آزاده و برانگیخته‌ای كه یاری‌گر رهبری و نهضت بوده‌اند، می‌تواند روشنگر نكته‌ها، ناگفته‌ها و شناسایی تلاش و همت آنان باشد و فراتر از آن؛ در بازشناسی و پژوهش تاریخ انقلاب اسلامی به كار آید. یكی از شخصیت‌هایی كه قبل از انقلاب در بطن فرآیند مبارزه علیه رژیم شاه قرار داشت و سال‌ها اسیر و دربند رژیم پهلوی بود و با امید و ایمان، از شط مواج شب ستم‌شاهی به ساحل انقلاب رسید، آقای علی‌محمد بشارتی جهرمی است كه بعد از انقلاب نیز دست اندركار امور اجرایی كشوری و لشكری بوده است. خاطرات نامبرده می‌تواند گوشه‌ای از زوایای ناشناخته‌ی فرایند شكل‌گیری و تداوم انقلاب اسلامی را آشكار ساخته، تبیین نماید.