سنای ایران، جایگاه حقوقی و عملکرد سیاسی

احمد رنجبر

۲,۱۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

تأسیس مجلسی به نام سنا در قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود، اگرچه تأسیس این مجلس در بهمن ماه 1328 عمل به قانون اساسی و گاهی در جهت تکمیل مشروطیت وانمود می‌شد، اما شرایط سیاسی – اجتماعی حاکم در زمان تأسیس آن ‌و رویدادهای بعدی نشان داد که تشکیل مجلس سنا اقدامای برای مهار هر چه بیشتر ارکان مشروطیت و در نهایت تبدیل سلطنت مشروطه به سلطنت استبدادی بوده است. کتاب حاضر سعی دارد پس از تبیین جایگاه حقوقی مجلس سنا در نظام سیاسی حقوق اساسی دوره‌ی مشروطه، با تأکید بر برخی رویدادهای آن دوران و موضع‌گیری و عملکرد مجلس سنا در قبال آن‌ها، نقشی را که مجلس سنا، طی روند تبدیل سلطنت مشروطه به حکومت استبدادی ایفا کرده است، مورد بررسی قرار دهد.