14 سال رقابت ایدئولوژیك شیعه در ایران

۷,۲۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

این كتاب در صدد اثبات این فرضیه است كه فساد و ناكارآمدی نظام‌های سیاسی موجب ظهور ایدئولوژی‌های رقیب می‌گردد و هر ایدئولوژی كه توانمندتر باشد،‌ در این رقابت پیشی می‌گیرد. بعد از سركوب قیام 15 خرداد، ایدئولوژی‌های راست‌گرایانه و چپ‌گرایانه و اسلام محور، ضمن این كه رژیم شاه را به چالش می‌خوانند، با یكدیگر نیز رقابت می‌كردند؛ در این میان ایدئولوژی اسلام‌محور توانست ایدئولوژی‌های رقبی را بایكوت و ایدئولوژی شاهنشاهی را از چرخه‌ی رقابت خارج كند .علت این پیروزی را در شخصیت و جایگاه امام خمینی به عنوان ایدئولوگ، رهبر و معمار انقلاب و امامت شیعه، مرجعیت روحانیت و ادئولوژی اسلام شیعی و پشتوانه‌ای فرهنگی و تاریخی آن باید جستجو كرد.