خاطرات امام كائویانك (مسلمانان در چین كمونیست)

عباس منطقی

۴۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

امام كائویانك روحانی برجسته چینی مقطعی از انقلاب چین و اثرات آنرا بر زندگی مردم ترسیم میكند كه خود سهم بزرگی است در شناخت و تأثیر اسلام در شكلگیری رفتار مسلمانان و حساسیت رهبری نزد آنها.این كتاب روشن میكند كه عالمان دینی در حفظ هویت مسلمانان در سخت ترین شرایط چه نقش مؤثری دارند و چگونه از نابودی فرهنگ دینی در مقابل تهاجم فرهنگی ایستادگی كرده اند.خواننده این كتاب بخوبی در مییابد كه چقدر در اندیشه های ضد دینی كمونیسم چین و دموكراسی غربی وحدت استدلال وجود دارد. ناچار باید شناخت ژرفتری از فرهنگ اسلامی یافت.