انقلاب اسلامی در بجنورد

۵,۲۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

انقلاب اسلامی، برخلاف بسیاری از انقلاب های دیگر، محدود به یك یا چند شهر و منطقه نبود. هرچند شهرهای قم و تهران، كانون اصلی انقلاب محسوب می شدند و روحانیون نیز سردمداران اصلی آن شناخته می شدند، اما واقعیت این است كه در سراسر ایران كانون هایی منطقه ای وجود داشتند كه در گسترش اندیشه و آرمان كانون های اصلی نقشی بسزا ایفا می كردند. شهرهای مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز، یزد و كرمانشاه، از جمله كانون های منطقه ای بودند كه شهرهای اطراف را از نظر فكری و ایدئولوژیكی تغذیه می كردند. به این ترتیب دوری یا نزدیكی به كانون های اصلی یا منطقه ای انقلاب در گسترش آموزه های دینی ضد استبدادی تاثیر بسزایی داشت. بجنورد، یكی از شهرهای خراسان است كه در حوزه فكری و سیاسی مشهد قرار گرفته است. از ویژگی های مهم این شهر، بافت جمعیتی چندگونه آن است كه این شهر را به نمونه كوچكی از ایران بزرگ تبدیل كرده است. در نگاه نخست، وجود اقوام ترك، تركمن و فارس در این شهر، چندگانگی رفتاری و مواضع را در رویدادهای سیاسی و اجتماعی به ذهن متبادر می سازد؛ اما مذهب، مهمترین عنصری بود كه توانست نیروهای متعدد و گاه متعارض را زیر یك پرچم واحد جمع كند. ارتباط مستمر روحانیون روستا و شهرها با مركزیت حوزه ها، نوعی سازماندهی واحد و عمل یكپارچه توده ها را به دنبال داشت. تصمیم و نظر مراجع از طریق شبكه روحانیان و سایر عناصر مذهبی به توده ها منتقل می شد و از آنجا كه مبنای این رابطه بر دیانت و قداست نهاده شده بود، بین رهبران و توده ها نیز اعتماد كامل وجود داشت. در این میان مجتهدان و فضلای بجنوردی مقیم شهرهای مشهد، قم و نجف، نقش عمده ای در گسترش ارتباط مراجع و توده ها داشتند. مذهبی بودن، مهم ترین ویژگی انقلاب اسلامی است كه باید در كنار سایر فضایل، مورد تجزیه و تحلیل انقلاب پژوهان قرار گیرد. در این اثر سعی شده تا با نگاه علمی و محققانه، روند گسترش انقلاب اسلامی در بجنورد، تبیین گردد. عناوین فصول این كتاب به این شرح است: بخش اول: سیری در تاریخ بجنورد بعد از استقرار مشروطه (1320-1285) فصل اول؛ اطلاعات كلی درباره شهرستان بجنورد / فصل دوم؛ اوضاع سیاسی بجنورد / فصل سوم؛ بجنورد در دوره پهلوی اول / فصل چهارم؛ علمای بجنورد و سیاست / فصل پنجم؛ مخالفین غیر روحانی رضاشاه در بجنورد / فصل ششم؛ نمایندگان بجنورد از تشكیل مجلس شورای ملی تا پایان مجلس دوازدهم / فصل هفتم؛ بجنورد در ایام جنگ جهانی دوم بخش دوم: مبارزات مردم بجنورد برای ملی شدن صنعت نفت فصل اول؛ نقش سیاسیون بجنورد در جریان مبارزات ملی شدن صنعت نفت / فصل دوم؛ كودتای 28 مرداد و طرفداران شاه در بجنورد / فصل سوم؛ احزاب و تشكل های سیاسی در بجنود 1340-1320 / فصل چهارم؛ تكاپوی نمایندگان بجنورد در مجلس شورای ملی دوره سیزدهم تا بیستم (1343-1320) / فصل پنجم؛ بجنورد در بستر اجریا طرحهای آمریكایی از سوی محمدرضا شاه پهلوی بخش سوم: روحانیت؛ رسالت و مبارزه فصل اول؛ فعالیت ها و تلاش های رژیم پهلوی برای تثبیت خود / فصل دوم؛ دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی / فصل سوم؛ رواج فرهنگ مبتذل تجدد / فصل چهارم؛چگونگی انتخابات مجلس شورای ملی در بجنورد / فصل پنجم؛ احزاب دولتی بجنورد بخش چهارم: روحانیت در بجنورد فصل اول؛ مرجعیت در بجنورد / فصل دوم؛ نقش علما و روحانیون در مقابله با فعالیت های رژیم پهلوی / فصل سوم؛ ارتباطات روحانیت بجنورد با هم و مراكز دیگر / فصل چهارم؛ جریان های دیگر بخش پنجم: بجنورد در سالهای 1357-1356 فصل اول؛ ریشه های نارضایتی مردم از رژیم و تاثیر آن در روند انقلاب اسلامی / فصل دوم؛ مبارزات مردمی در بجنورد، در نیمه دوم سال 1356 شمسی / فصل سوم؛ مراكز فعال ضد رژیم و جلسات مخفی مبارزان و هسته های تصمیم گیری / فصل چهارم؛ پاییزغ فصل اعتصابات و تظاهرات مردمی / فصل پنجم؛ زمستان؛ فصل پیروزی / فصل ششم؛ نقش اقشار اجتماعی شهری و روستایی در پیروزی انقلاب اسلامی بخش ششم: بجنورد؛ از التهاب پیروزی تا برقراری امنیت فصل اول؛ تشكیل نهادها و ارگان های انقلابی؛ روند جریانات انقلابی / فصل دوم؛ تظاهرات حمایت آمیز مردم در حمایت از دولت انقلابی / فصل سوم؛ شركت گسترده در انخابات، تاییدی بر انقلاب اسلامی / فصل چهارم؛ پیدای فعالیت احزاب و گروههای سیاسی / فصل پنجم؛ شعارهای انقلابی و تحلیل آنها