حزب پان ایرانیست

۹۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

از عوامل مهم و تأثیر گذار بر بسیاری از وقایع و تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر فعالیت احزاب است، و از آنجا که بعد از انقلاب اسلامی بنا به ضرورتهای اجتماعی و اهداف نظام جمهوری اسلامی به مسئله توسعه سیاسی توجه ویژه ای شده است و این توسعه جز از راه اطلاع رسانی و بالا بردن سطح دانش سیاسی - تاریخی مردم فراهم نمی آید ، پژوهش درباره حزب پان ایرانیست با پیشینه چندین ساله در ایران که به نوعی در بسیاری از رخدادهای سیاسی معاصر ایران نقش داشته، گامی هر چند کوچک ولی ضروری است.