بازیچه شهبانو – جشن هنر شیراز

فاطمه شیرین

۴۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

آگاهی از روند تحمیلی غرب زدگی، دنیامداری و دین زدایی رژیم پهلوی بر جامعه ایران، گامی به منظور شناسایی هویت و حقیقت انقلاب اسلامی است. ارمغان این حركت در زمره اولین آثار آشنایی و ارتباط ایرانیان با غرب بود كه حتی بدون همراهی مبانی نظری و فلسفی اش –كه در دوران رنسانس تقوم و تنظیم یافت- وارد فرهنگ و جامعه دینی ایران شد و پایه بسیاری از تحولات و حوادث در تاریخ معاصر ما گردید. جشن هنر شیراز از جمله شاخص سیاست "هویت شكن"، "دین برانداز" و "ضد مذهبی" بود كه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در كشور ما دنبال می شد و در طول یك دهه برگزاری 1356-1346، نگرش های كاملا متضادی با فرهنگ اسلامی- ایرانی را به نام فرهنگ و هنر عرضه داشت. بی شك، مطالعه پاسخ و مقاومت جامعه مذهبی ایران در مقابل این كودتای ارزشی، در درك عمیق تر نهضت اسلامی مردم ایران در دهه پنجاه شمسی و هویت دینی و فرهنگی آن راهگشا خواهد بود. مركز اسناد انقلاب اسلامی سعی دارد، با انتشار این اثر، ضمن جبران خلا متون در این موضوع خاص، گامی دیگر در جهت شناساندن تحولات تاریخی – فرهنگی ایرن، خصوصا به نسل جوان برداشته باشد. عناوین فصول این كتاب: تیتر اول یك سناریو، ده اجرا فستیوال هنر یا عزای فرهنگ؛ نگاهی دیگر اسراف از خزانه ملت صورت وجوه دریافتی سازمان جشن هنر شیراز در سال 1346 جشن مردگان وسوسه ملوكانه قیام علیه ابتذال شكوفه های سفید بر درختان نارنج اسناد و تصاویر