احزاب دولتی و نقش آنها در تاریخ معاصر ایران

۱,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

در پی كودتای 28 مرداد 1332 و بسته شدن پرونده فعالیتهای آزادانه احزاب سیاسی، شاه برای گشودن گره كور بحران مشروعیت و بحران مشاركت و ایجاد ثبات سیاسی و نیز ترسیم چهره ای دمكراتیك از رژیم مطلقه خود به تشكیل نوع جدیدی از احزاب دست زد كه به احزاب دولتی شهرت یافتند ... كه تنها فراهم كننده بستر و جولانگاهی برای طیفی از نخبگان سیاسی و فكری فرصت طلب، منفعت جو و اغلب متملق بودند كه از رهگذر جنگی خود ساخته و رقابتی بیهوده برای رسیدن به مناصب سیاسی تلاش می كردند. این كتاب می تواند نخستین قدم در راه پژوهش جدی پیرامون احزاب سیاسی دولتی و ارزیابی نقش و ماهیت آنها در تاریخ معاصر ایران باشد.