بررسی تطبیقی نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه

۱,۷۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

انتخابات مهم ترین مجرای عملی شدن دموکراسی و معیاری برای ارزیابی جایگاه و میزان نقش آفرینی مردم در نظام های سیاسی امروزی است . از این طریق مردم در عرصه های تصمیم گیری و اجرا و نظارت نقش آفرینی میکنند و در نظام مردم سالار اهمیت آن دو چندان است. این کتاب بر آن است تا از منظر مقایسه ایی به مقوله ی انتخابات بنگرد و وجوه اختلاف و تشابه و نقاط ضعف انتخابات را در دو کشور ایران و فرانسه بررسی و ارزیابی کند . این روش تحقیق به علت آنکه افق وسیع تری را پیش روی محقق و خواننده می گشاید و مقوله ی واحد را در دو بستر متفاوت ارزیابی میکندو بیشتر به روشن شدن حقیقت کمک می کند.