دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران

۲,۵۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

یكی از جدیدترین مسائلی كه جمهوری اسلامی ایران با آن روبرو است بحث توسعه اقتصادی است. در این كتاب از دیدگاهی نسبتا نو به موضوع توسعه اقتصادی در ایران نگریسته شده و از زاویه اهمیت نقش دولت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، و تلاش شده تا با تبیین ماهیت دولت رانتیر در ایران، ارتباط آن با توسعه نیافتگی اقتصادی كشور مورد بررسی قرار گیرد.