انقلاب اسلامی در زنجان

مسعود بیات

۵,۱۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

انقلاب اسلامی ایران جنبش فراگیر و خیزش همگانی ملت ایران برای سرنگونی رژم پهلوی و استقرار جمهوری اسلامی بود كه هیچ گاه محدود به منطقه شهر یا بخش خاصی نبود و آحاد ملت در پیروزی آن نقش داشتند. انقلاب اسلامی در زنجان نیز از این امر مستثنی نیست و دارای ویژگی ها و قابلیت های درخور مطالعه و تامل است. بنابراین نویسنده با بهره گیری از حجم قابل توجهی از اسناد تاریخی - تصویری روشن از زمینه ها و نحوه ی شكل گیری انقلاب اسلامی در این خطه پرداخته است. توجه به پیشینه ی تاریخی منطقه و فعالیت علما و نیروهای مذهبی در جنبش مشروطه و ملی شدن صنعت نفت نحوه ی آغاز نهضت امام خمینی (ره) و تكوین این حركت و تلاش و تكاپوی روحانیت و مردم زنجان برای پیروزی انقلاب در جریان تظاهرات ها از مباحث عمده ی كتاب است.