مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی
نام نویسنده: ابراهیم متقی
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: سیاست و روابط خارجی
تاریخ انتشار: ۷۸/۰۱/۱
قیمت: ۷۰۰۰ ریال
شمارگان: ۳۰۰۰
تعداد صفحات: ۲۴۴
وضعیت: ناموجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

مدل انقلاب اسلامی ایران دارای ویژگی های خاص خود است. این انقلاب باب جدیدی از تحولات انقلابی غیر سیوسیالیستی را در جهان سوم گشوده. و چهره خویش را در اواخر قرن بیستم به عنوان كشوری كه نه دارای ویژگی های سوسیالیستی است و نه دارای ویژگی های سرمایه داری در عرف عربی، ترسیم نمود. رهبران آن گامهای بلندی را برداشتند تا كشور خویش را به عنوان مدل سوم بین المللی كه متمایز از بلوك های قدرتمند نظام جهانی و جنگ سرد می باشد، نشان دهند.انقلاب اسلامی ایران، جایگزین جدیدی را در میان گروه های انقلابی نوین عرضه كرد. و آن را در چهارچوب دستورالعملی به عنوان جایگزین سوسیالیسم در جهان سوم ارائه نمود.