بررسی تطبیقی اصول محاكمات مدنی ( در قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی)

۱,۲۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

یكی از مهمترین و برجسته ترین اهداف پیامبران مكاتب آسمانی برقراری عدالت بوده است.ابزارهای تحقق عدالت در هر جامعه ای قوانین و اصولی هستند كه توسط انسان ها تدوین و ریشه در وحی الهی و عقل بشری دارند. كتاب حاضر تلاشی برای تفسیر و توضیح اصولی است كه بر رسیدگی مدنی حكومت اهتمام دارد و با نگاهی تاریخی به موضوع، سعی كرده است آنها را در دو قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.