: كابینه‌ی دوم میرحسین موسوی

علی بی ژه فر

۱,۹۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

نام مهندس میرحسین موسوی با هشت سال تاریخ جمهوری اسلامی پیوند خورده است؛ هشت سالی كه بی‌تردید از سخت‌ترین و دشوارترین سال‌های پس از انقلاب برای حاكمیت جمهوری اسلامی و نیز برای جامعه‌ی ایران بود. در این هشت سال، جنگی سخت با كشور عراق كه به دنبال تجاوز این كشور به خاك ایران آغاز گشته بود، مصائب، مشكلات و سختی‌های فراوانی برای كشور ایجاد نمود. مهندس میرحسین موسوی در شرایط سخت جنگ مسئولیت كابینه را پذیرفت و امر دولت‌داری را آغاز كرد و این دولت‌داری را برای هشت سال ادامه داد. این پژوهش كه دولت‌داری میرحسین موسوی و كابینه‌ی دوم او را هدف پیگیری و جستجوی خود قرار داده، بر آن است با اتكا بر منابع و مآخذ موجود اعم از كتب، مقالات و نشریات به بازسازی نسبی این گذشته‌ی نه چندان دور سال‌های دهه 1360 بپردازد. اطلاق واژه‌ی نسبی به این بازسازی تاریخی از آن لحاظ است كه هنوز بسیاری از منابع و اسناد این مقطع تاریخ انقلاب در دسترس نیستند، خاطرات تمامی كسانی كه در آن سال‌ها حضور داشته‌اند، در اختیار نیست و حتی شخص نخست‌وزیر مطلب قابل توجهی از آن ایام ارائه نكرده است كه این به دشواری كار پژوهشگر می‌افزاید. بنابراین آنچه در این پژوهش بیشتر مورد استناد بوده، خاطرات كسانی است كه منتشر شده است یا پاره‌ای از تحقیقات و پژوهش‌ها‌ كه در داخل یا خارج از كشور صورت گرفته‌اند و مهم‌تر از اینها روزنامه‌ها و نشریات آن‌هنگام است. بر این اساس این پژوهش در هفت فصل تنظیم شده، فصل اول به كابینه‌ی اول میرحسین موسوی می‌پردازد، فصل دوم چگونگی انتخاب مجدد میرحسین موسوی به نخست‌وزیر‌ی و تشكیل كابینه‌ی دوم او را به بحث می‌نشیند، فصل سوم عملكرد اقتصادی دولت، فصل چهارم سیاست فرهنگی، فصل پنجم سیاست خارجی، فصل ششم جنگ و كابینه‌ی دوم و فصل هفتم روابط دولت با نهادها و نیروهای درونی نظام را بررسی كرده است. در پایان نتیجه‌گیری پژوهش ارائه شده است. بی‌گمان این اثر گامی كوچك در راستای بازنمایی این مقطع از تاریخ بعد از انقلاب اسلامی می‌باشد و مركز اسناد انقلاب اسلامی امیدوار است كه با انتشار آن ضمن ثبت تاریخ انقلاب، به علاقه‌مندان مطالعات انقلاب اسلامی كمك نماید. در پایان ضمن تشكر از مؤلف محترم آقای علی بیژه‌فر، از زحمات معاون محترم پژوهشی، آقای دكتر اكبر اشرفی، مدیر محترم بخش تحقیق آقای علی كردی، مدیر محترم گروه تاریخ و روابط خارجی آقای ابوالفضل صدقی و نیز همكاران محترم در معاونت انتشارات قدردانی می‌شود.