نظریه دولت تحصیلدار و انقلاب اسلامی

۸۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

در نظریه دولت تحصیلدار فرض بر این است كه دولت به واسطه درآمدهای زیاد و اعطای امتیازات گوناگون به گروههای اجتماعی، آنها را از لحاظ مالی به خود وابسته نموده و در نتیجه با هیچ گونه چالشی مواجه نمی شود. اما جهان شاهد بود كه در اوج اقتدار محمدرضا شاه و در حد اعلای بهره مندی وی از درآمدهای نفتی، بیكباره طوفان انقلاب اسلامی، بنیان به ظاهر مستحكم حكومت وی را فرو ریخت. چرا؟ این سؤالی است كه كتاب در صدد پاسخ به آن می باشد.