تبریز در خون

۸۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

قیام 29 بهمن تبریز در این كتاب بانثری ساده وصف شده است.