حقوق متقابل مردم و حکومت در جمهوری اسلامی ایران

۱۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

انقلاب هاى بزرگ از پدیده هاى مهمى هستند كه تحول در تمام عرصه هاى سیاسى،اجتماعى و نیز فلسفه ی سیاسى و مبناى پیدایش حقوق را به دنبال دارند. انقلاب اسلامى ایراننیز به علت ماهیت و مبانى خاص خود، تأثیرات بسیار مهمى در فلسفه ی سیاسى حاكم وحقوق متقابل مردم و حكومت بر جاى گذاشته است. نظام جمهورى اسلامى و قانون اساسىآن به عنوان مهمترین دستاورد انقلاب اسلامى، متضمنِ حقوقِ متقابل مردم و حكومت بانگرش مخصوص به خود است كه در اصول مختلف قانون اساسى به طور مفصل تصریحشده است. متأثر از منشأ و منابع وحیانى و مردمى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران،حقوق سیاسى و مدنى و حقوق اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى براى مردم به عنوان شهروندانجامعه ی اسلامى ایران لحاظ شده است و متقابلاً متأثر از مبانى و منشأ مزبور، براى حكومتنیز حقوق خاصى در آن پیش بینى شده است.این ساختاربندى سیاسى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مولود اندیشه ى سیاسىامام خمینى است كه در آن جمهورى اسلامى حكومتى مبتنى بر ضوابط اسلامى و قانوناساسى آن اسلام مى باشد. در این نظام، كارگزاران نیز باید حایز شرایط معین شده ی اسلامىباشند، به طورى كه خطوط كلى حكومت، اصول مسلم اسلامى است كه در قرآن و سنتو سیره ی پیامبر و اهل بیت بیان شده اند. به اعتقاد امام خمینى، اهداف حكومتاسلامى منبعث از آموزههاى اسلام و با سایر حكومت ها متفاوت است. مفهوم محورىِ دیگربه معناى اتكای اداره ی امور كشور بر  جمهوریت در اندیشه ى سیاسى امام خمینى، مفهومآراى اكثریت مردم است كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران حاصل تركیب طولى ایندو به شمار مى رودبراساس اندیشه ى سیاسىِ مذكور كه طى همه پرسى هاى متعدد به تصویب ملت ایران نیزرسیده است، حاكمیت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران شكلى متفاوت، منحصر به فردو نوینى دارد و داراى صورت بندىِ دینى و طولى است، به طورى كه از یك سو حاكمیت الهىو موازین اسلام را به عنوان اساس و زیر ساخت حاكمیت و حكومت دارى پذیرفته است و ازسوى دیگر، در طول این حاكمیت الهى، به مبانى جمهوریت و حاكمیت ملت ارزش نهاده وآن را در قالب موازین اسلام صورت بندى كرده است.این صورت بندى خاص، مبانى حقوق متقابل مردم و حكومت را مشخص مى سازد كهبه طور مفصل در این كتاب مورد بررسى قرار گرفته و امید است مورد استفاده ی علاقه مندانِمطالعات انقلاب اسلامى ایران قرار گیرد و یاریگر محققان این حوزه ی پژوهشى باشد.