مرکز اسناد انقلاب اسلامی

نام کتاب: من ترسو نیستم
زیر عنوان: خاطرات وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکایی
موضوع : کتاب
زیرگروه موضوع: ترجمه
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸
چاپ جاری: اول
قیمت: ۲۸۰۰۰۰ ریال
شمارگان: ۱۰۰۰
تعداد صفحات: ۳۰۴
قطع: وزیری
شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۴۱۹-۹۶۱-۵
تعداد
وضعیت: موجود
نسخه کتاب الکترونیک:
معرفی اجمالی:

دربارهي علت فرجامِ ناکامِ برجام و چرايي به شکست کشيدهشدن اين تجربه، تحليلها و مطالب متعددي از سوي چهرههاي سياسي و کارشناسان ايراني و بينالمللي منتشر شده است اما شايد بهترين زاويه براي نگاه دقيق به روند اجرايي برجام و نهايتاً ناکامي آن، روايت افرادي باشد که به طور مستقيم در جريان و روند مذاکرات حضور داشتند؛ افرادي که در مدت حدود دو سال مذاکرات فشردهي دولت حسن روحاني، بهعنوان اعضاي اصلي تيم مذاکرهکنندهي غربي در جلسات حاضر بودند. «وندي روث شرمن» معاون سياسي وزير امور خارجه آمريکا يکي از اين چهرههاست كه در اکثر جلسات با طرفِ ايراني حضور داشت و يکي از پايههاي اصلي تنظيم متن نهايي توافق برجام بود.