مرکز اسناد انقلاب اسلامی

سرمقاله
الزامات قدرت مطلوب از منظر شهید بهشتی

"قدرت" در خدمت "مردم"

آیت‌الله دکتر بهشتی به عنوان یکی از متفکرین انقلاب اسلامی و دانشمندی فرزانه، از جمله افرادی است که به عنصر سیاست از منظر آموزه‌های الهی و انسانی می‌نگریست. به اعتقاد شهید بهشتی منشاء قدرت در اسلام خداست و اگر اراده مردم با هدایت و حمایت خداوند همراه شود، قدرتی مستحکم شکل می‌گیرد. او همچنین معتقد است بهره‌گیری از قدرت باید در راستای رشد و تعالی جمعی و خدمت به مردم باشد. او سیاست مبتنی بر صداقت و نهراسیدن از قدرت‌های بزرگ را مورد تاکید قرار می‌دهد و معتقد است نظام اسلامی وظیفه دارد برای استمرار و حفظ نظام ملی در برابر قدرت‌های معاند، قدرت خویش را به اندازه کافی بیفزاید و از نهضت مردمی و اسلامی صیانت کند. از این رو، در اندیشه شهید بهشتی، «كسب قدرت كافى براى مقابله با قدرت‌هاى خارجى مخالف و دفاع از نهضت و جامعه نوبنيادى كه براساس نهضت به وجود آمده است»، امری لازم و ضروری است.
اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛

آیت‌الله بهشتی از دریچه لنز دوربین

پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی معرفی کرد

بسته کتاب "سقوط بنی‌صدر"

به همت موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی،

کتاب خاطرات رجبعلی طاهری خواندنی شد

اینستاگرام مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر کرد؛

شهید مصطفی چمران در قاب تصویر