مرکز اسناد انقلاب اسلامی

گزارشی از تلاش‌های دیپلماتیک سفیر ایران در بریتانیا در روزهای نخست اشغال ایران

انگلیسی‌ها در لندن مذاکره می‌کردند اما در تهران به دنبال برکناری رضاشاه بودند

سرمقاله
گزارشی از تلاش‌های دیپلماتیک سفیر ایران در بریتانیا در روزهای نخست اشغال ایران

انگلیسی‌ها در لندن مذاکره می‌کردند اما در تهران به دنبال برکناری رضاشاه بودند

سوم شهریور 1320، وقتی ارتش انگلستان از جنوب و ارتش روسیه از شمال وارد خاک ایران شدند و بی‌طرفی و تمامیت ارضی کشور را از میان بردند، شاید حتی خود رضاشاه نیز گمان نمی‌کرد ارتشی که بیست سال بخش عظیمی از بودجه کشور را برای مدرن کردن آن اختصاص داده بود، چنین زود از پا دربیاید و مجبور شود به چنین ارتشی دستور توقف مقابله بدهد. با این وجود براساس شواهد و مدارک چنین به نظر می‌رسد پیش از اشغال ایران در روز سوم شهریور، نشانه‌هایی از عهدشکنی روسیه و انگلستان مشاهده می‌شد و دولتمردان ایرانی نیز به آن توجه کرده بودند.
روایتی از زمانی که ایران اشغال شد

انگلیسی‌ها در تهران به دنبال چه کسی بودند؟

گزارشی از تلاش‌های دیپلماتیک سفیر ایران در بریتانیا در روزهای نخست اشغال ایران

انگلیسی‌ها در لندن مذاکره می‌کردند اما در تهران به دنبال برکناری رضاشاه بودند

۱