مرکز اسناد انقلاب اسلامی

روایت برگزیده
برگی از دشمنی رسانه‌های انگلیسی با ملت ایران

کلمه رمز بی.بی.سی در کودتای ۲۸ مرداد

نخست وزیر چرچیل نیز با بی بی سی هماهنگ کرده است که در اعلام نیمه شب بی بی سی تغییری جزئی داده شود تا حضرتعالی از این بابت خیالتان راحت باشد.
برگی از دشمنی رسانه‌های انگلیسی با ملت ایران

کلمه رمز بی.بی.سی در کودتای ۲۸ مرداد

۱