مرکز اسناد انقلاب اسلامی

سند برگزیده
در دوران نهضت اسلامی استاد حکیمی در آثار و نوشته‌های خود همواره از حضرت امام و مبارزات ایشان تجلیل می‌کرد که نمونه‌ای از این موارد در سندی از اسناد ساواک به چشم می‌خورد.
روایت اسناد از مبارزات مردمی در سال 57،

تظاهرات به طرفداری از امام خمینی در روز 28 صفر

۱