فصل نامه گواه

پیش فروش با تخفیف 20 درصد تحویل تیر ماه ـ قیمت پشت جلد 250 هزار تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

دســتور ساواک برای اخراج اساتید دانشــگاه تهران | اسناد تقلب در انتخابات مجلس در دوره رضاشــاه | تلگرافی که کاردار ســفارت امریکا در ایران نوشــت | چگونه املاک غصبی رضاشاه به بنیاد خیریه پهلوی تبدیل گردید؟ | فضا را باز نکنید! | خاطره حجت الاسلام والمســلمین حسن روحانی از رفراندوم جمهوری اسلامی | رمزگشــایی از بازجویی فنی | جدایی بحریــن از ایران به روایت داود هرمیداس باوند | یکدســت ســازی به نفع دیکتاتور | دانشگاه هراسی | وطن یعنــی خلیج تا ابد فارس | آدرس غلط ســاواک | نظر حاج شــیخ عبدالکریم حائری در مورد مشــروعه خواهان چه بود؟ | فرستاده مخفی کاخ سفید | گزارش محرمانه سفیر امریکا به واشــنگتن | اسنادی که دروغ های پرویز ثابتی را افشا می کند | کســی برای ملک خود به دادگاه نمیرود | ســند افشای نقش آفرینان ۲۵ مرداد | ســند دســتگیری 190 دانشــجوی دانشــگاه های تهران | گزارش اتاق ســیاه | مخالفت تاریخی ایران با نظریه دو دولتی در فلســطین | شــاه متزلزل و نخســت وزیر وابسته | روحانیت در نگاه شــهید مطهری | مجالس دربارپسند | کابوس پنجه عقاب | ســکوت تهران | محرمانه های برخورد با دانشــگاهیان | فرمان انتصاب فضل الله زاهدی به نخســت وزیری | مؤسس حوزه علمیه قم به روایت آیت الله محقق داماد | گفت و شنود با حمید دهقانی، سفیر پیشین ایران در قطر | روشن فکران متعهد | حماسه رفراندوم | سندی سّری از همکاری ساواک و موســاد علیه فلســطین | حاکمیت ایرانی جزایر سه گانه در نقشه چاپ مسکو | مردم ســالاری دینی این نیست! | تکثر در خانه ملت | سنگ بنای بنیاد پهلوی چگونه گذاشته شد؟