اصلاحات آمریکایی ( 1339-1342) و قیام 15 خرداد

عباس خلجی

۱,۸۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

یکی از ریشه ها و علل قیام 15 خرداد، برنامه ها و سیاست های رژیم شاه ، خصوصا برنامه اصلاحات 1339-1342 بود. این اصلاحات دارای خاستگاهی بیرونی و انگیزه غیر ملی بود و در نتیجه پیامدهای ناهمگونی در برداشت. این ابعاد ناهمگون باعث نارضایتی و واکنش نیروهای سیاسی کشور به ویژه نیروهای مذهبی به رهبری امام خمینی (ره) گردید و با حضور مردم در صحنه مبارزه و رهبری معظم له به قیام خونین 15 خرداد منجر شد. قیام 15 خرداد دارای خاستگاهی درونی، انگیزه مذهبی، ماهیتی اسلامی و روندی خودجوش بود و با تأثیر شگرف خود، سرآغاز مهمترین تحول تاریخ معاصر ایران شد. این کتاب به ارزیابی میزان تأثیر برنامه اصلاحات رژیم شاه بر قیام 15 خرداد می پردازد.