نقش كارگران در پیروزی انقلاب اسلامی ایران

۱۲,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

جامعه‌شناسی سیاسی ایران عرصه مطالعات مربوط به شناخت جایگاه مؤثر و بوم شناختی نیروهای اجتماعی است. یكی از راههای شناخت انقلاب اسلامی، درك جامع نیروهای اجتماعی است. تاكنون نظرات و دیدگاه‌های گوناگونی در رابطه با علت پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سقوط رژیم پهلوی مطرح شده است، در حالی كه یكی از جنبه‌هایی كه انقلاب اسلامی كمتر از آن زاویه مورد بررسی قرار گرفته است، بررسی رابطه بین دو متغیر ساخت قدرت سیاسی و نیروها و طبقات اجتماعی موجود در جامعه است. می‌توان نوعی رابطه مستقیم بین سیاست‌هایی كه توسط ساخت سیاسی جامعه اعمال می‌شود و عكس‌العمل و مواضع نیروها و طبقات مختلف جامعه در قبال آن قائل شد.در تحلیل های مختلف از انقلاب اسلامی ایران، به نقش گروهها و جریان های گوناگون پرداخته شده و هر كدام از این تحلیل ها بر اساس رهیافت نظری خاصی صورت می گیرد. اگرچه، با توجه به وضعیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی قبل از انقلاب اسلامی، كارگران از جمعیت نسبتا قابل توجهی برخوردار بوده اند و تاثیر زیادی بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معاصر داشته اند، با این حال، از جایگاه و نقش كارگران تحلیل های مبتنی بر رویكرد های فرهنگی–اعتقادی كمتر صورت گرفته است. نقش آنها یا در سایهی دیگر قشرهای اجتماعی دیده شده و یا با تحلیل های وارداتی از جمله ماركسیستی، واقعیت حضور و ایفای نقش آنها مخدوش نشان داده شده است. در انقلاب اسلامی ایران كارگران با اعتقاد و ایمانی كه داشتند و با پیروی از هدایت ها و راهنماییهای امام خمینی همپای دیگر اقشار جامعه از طریق سازوكارهای مخصوصی مانند راهپیمایی، اعتصاب و غیره در همراهی با انقلابیون بسیار موثر واقع شده اند. این پژوهش با تعیین جایگاه واقعی مشاركت جریان كارگری در پیروزی انقلاب اسلامی، در پی تحلیلی جامع از نقش  كارگران در انقلاب اسلامی ایران است. با این نگاه كارگران به عنوان بخشی از ملت ایران با الهام از اندیشه های امام خمینی علاوه بر خواسته های صنفی خود با رویكرد مبارزه با طاغوت در عرصه انقلاب اسلامی وارد شده و ظرفیت های انقلابی خود را بروز داده اند. امید است این اثر آغازی برای تمركز بر سایر موضوعاتی باشد كه به شناخت هر چه بیشتر از انقلاب اسلامی ایران منجر شود.