روشنفكر میهنی(برش هایی از زندگی جلال آل احمد)

۴۰,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

متجددین و نواندیشان دینی در سال های جنگ سرد میان غرب و شرق در ایران نیز مانند سایر كشورها نفوذ بیشتری یافتند. در كشورمان اشخاصی چون دكتر شریعتی و جلال آل احمد تلاش كردند تا با آمیختن دیدگاه های روشنفكری و فرهنگی غنی ایرانی  اسلامی نوع دیگری از فرهنگ و سیاست را برای تقابل با فرهنگ های وارداتی و رایج ایجاد نمایند. در این گذار تاریخی، برخی روشنفكران مذهبی نیز كوشیدند با تفسیر كردن دین با مظاهر علمی، میان اسلام و زندگی نوین جهانی پیوند ایجاد نموده و حاصل جمع این دو پوچ و غیرممكن فرض نشود و اسلام را پویا و علمی ترسیم نمایند؛ در حالی كه اسلام فی نفسه علمگرا و تفكر و اندیشیدن را بر جهل و نادانی برتری داده و حركت به سمت تعالی و حیات طیبه را هدف خود قرار داده است. جلال آل احمد از سرآمدان اندیشمند مسلمان بود كه پس از تجربه دوره های متفاوت و متضاد، از روشنفكری به سبك غربی تا تفكرات پیشرو سوسیالیستی و سپس بازگشت به خود و اندیشه های ناب مذهبی و همراهی با روحانیت اصیل همانند حضرت امام خمینی)ره(، به سهم خود به اعتلای ایران اسلامی پرداخت. مرور زندگانی سیاسی  اجتماعی و اندیشه های مفاخر كشوری می تواند در انتخاب راه و پیمودن استوار آن برای نسل جوان بسیار گرانبها و سودمند باشد و این كتاب توانسته زوایای مختلف زندگی این اندیشمند مسلمان معاصر را برای مخاطبین ترسیم نماید.