فرهنگ سیاسی شیعه و انقلاب اسلامی 1357-1342

۱,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

تفاوتهایی كه ایران به لحاظ فرهنگی با دیگر كشورهای جهان دارد موجب تفاوت عوامل نقش آفرین در تحقق انقلاب اسلامی ایران با سایر انقلاب های جهان شده است، كه از جمله می توان به تفاوتهای موضوع در عرصه فرهنگ سیاسی اشاره نمود.فرهنگ تشیع با همه عناصر و محتویات آن رد بخش مهمی از تاریخ ایران به عنوان فرهنگ عامه مردم مطرح بوده است و انقلاب اسلامی در میان حركتها و جنبشهای انقلابی و توده ای مرم ایران به لحاظ وسعت و عمق و اهمیت تحولات و بازتابهای آن، از موقعیتی ممتاز برخوردار می باشند. در این كتاب سعی شده است به این سؤال اصلی پاسخ داده شود كه: فرهنگ سیاسی شیعه چه تأثیری بر رفتار سیاسی مردم ایران به ویژه طی دوره 1342 تا 1357 داشته است؟