نفوذ فراماسونری در مدیریت نهادهای فرهنگی ایران

۱,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

در روابط ایران با دنیای غرب یكی از جذابترین پدیده هایی كه ایرانیان فرنگ رفته را تحت تأثیر قرار داد تجدد اروپایی بود. بسیاری از شیفتگان تمدن غرب در طول زمان به سازمان فراماسونری جذب شدند و هنگام بازگشت به كشور با حمایتهای پنهان و آشكار عوامل آن سازمان، مدارج ترقی را طی كردند.منافع دولتهای غربی در ایران عمدتا توسط این عده حفظ و تأمین شده و به همین منظور این افراد غالبا در رأس مناصب سیاسی و فرهنگی قرار گرفتند. از جمله مراكز مهمی كه تحت نفوذ فراماسونری قرار گرفت نهادهای فرهنگی كشور بخصوص دانشگاهها و مراكز تحصیلات عالی می باشند.