علل تشكیل و انحلال جبهه ملی ایران

۶۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

با وجود این كه مسئله جبهه ملی اول، موضوع چالشهای گسترده ای میان نویسندگان مختلف داخلی و خارجی است، همچنان این عرصه از وجود تحلیلی جانبدارانه از وقایع تاریخی آن زمان محروم است.در این تحقیق، سعی شده است تا ضمن بررسی نظرات گوناگون در مورد جبهه ملی اول، با رویكردی جامعه شناختی علل و زمینه های شكل گیری و افول جنبش مزبور بررسی گردد. در بر شمردن سلسله علل، با خودداری از افراط و تفریط، نقش عوامل داخلی و خارجی در شكل گیری و افول جنبش مورد بررسی قرار گرفته است.