نظریه پردازی در تبعید

۱۰۵,۰۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

امام خمینی در غربت فرصت ساخت و از تبعید قدرت گرفت و با هوش و فرهی و اخلاصش تبعیدگاه خویش را به محلی برای ساختن و پرداختن نظریه جایگزین سلطنت تبدیل کرد؛ سلطنتی که در اسم مستقل و مشروطه و در رسم مستعمره و مستبده بود. قرار بود امام خمینی در تبعید، منزوی و فراموش شود، اما در انزوا و فراموشی نوهمی رژیم پهلوی، به مدد الهی فراموشی و حذف رژیم و سلسله سلطنت را نوشت و رقم زد.