آذرخشی بر تاریكی

۴۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

این كتاب به بررسی مقاله توهین آمیز مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ 17 دی 1356 و واكنش علما و مردم علیه آن و نهایت شكل گیری قیام 19 دی مردم قم می پردازد و ضمن مرور تاریخی این وقایع، پیامدها و بازتابهای سیاسی و فرهنگی مربوط به آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.