تا آسمان

۴۵۰ تومان

توضیحات و مشخصات

بعد از تبعید حضرت امام (ره)، دورهای آغاز شد كه حكومت وقت به دقت، شاگردان و پیروان حضرت امام را زیر نظر گرفته، با مبلغان ایشان سرسختانه برخورد می كرد. در میان وعاظ و روحانیون علاقه مند به امام ، آیت الله سعیدی یكی از فعالترین مبارز آن دوران بود. كه بدون توجه به خفقان موجود به سخنرانی، تبلیغ و ارتباط مكاتبهای و حتی حضوری با حضرت امام اقدام كرد و همین عمل باعث بازداشتهای متعدد وی در زندان ساواك شد و در ادامه به دست ساواك در زندان رژیم پهلوی ، جان خود را فدای اسلام و اهداف انقلاب اسلامی نمود. این كتاب شرحی بر زندگی شهید سعیدی است.