تاریخ دخانیه

۸۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

جنبش تحریم تنباكو یكی از اصیل ترین جنبش های سیاسی _ مذهبی قرن اخیر به شمار می رود كه در نوع خود برخواسته از روح اسلام در مبارزه با سلطه ی استعمار بوده كه تحت رهبری مرجعیت شیعه از جمله آیت الله میرزای شیرازی، بدون حضور عناصر منورالفكر، استقلال ایران را در برهه ای خاص استوار كرده است. منورالفكرها كه مشروطه را با دخالت های نابجای خود، آلوده افكار غرب زده كرده، با بیرون كردن روحانیت از صحنه سیاست زمینه روی كار آمدن استبداد را فراهم كردند، در جنبش حضوری نداشتند. در این میان یك روحانی فقیه و برجسته با همت والای خود تاریخ این جنبش را با دقت هر چه تمام تر ثبت كرد و این خاطره ی بزرگ را در دل تاریخ زنده نگه داشت .