انقلاب اسلامی و رهیافت فرهنگی

۱,۵۰۰ تومان

توضیحات و مشخصات

تا زمان وقوع انقلاب اسلامی در ایران ، نقش عناصر فكری و فرهنگی، بویژه فرهنگ مذهبی در ایجاد تحولات انقلابی و تغییرات اجتماعی سیاسی ، چندان مورد توجه نظریه پردازان انقلاب قرن بیستم، قرار نگرفته بود. از بررسی مجموعه نظریه هایی كه پیش از انقلاب اسلامی درباره ی انقلابات اجتماعی و سیاسی مطرح بود و مقایسه ی آنها با تبیین های مختلفی كه از انقلاب اسلامی ارایه شده است، می توان چهار تأثیر عمده ی انقلاب اسلامی به نظریه های انقلاب را برشمرد : جرح و تعدیل نظریات ساختاری انقلاب، شكل گیری نسل چهارم نظریه های انقلاب ( نظریات مربوط به انقلابات كشورهای جهان سوم ) ، نظریات پست مدرن درباره ی انقلاب و شكل گیری رهیافت فرهنگی در تبیین انقلاب .