تاریخ شفاهی سازمان مهدویون

جلیل امجدی

توضیحات و مشخصات

انتشار روایات و خاطرات در قالب مجموعه های مدون تاریخ شفاهی یکی از اهداف مهم مرکز اسناد انقلاب اسلامی است. به همین منظور کتاب حاضر مشتمل بر فعالیت های مبارزاتی "سازمان مهدویون" است که در اوایل دهه 1350، با انشعاب از سازمان مجاهدین خلق ایران تأسیس گردید. این سازمان با تکیه بر مبانی ایدئولوژی اصیل اسلامی و اعتقاد به رهبری واقعی حضرت مهدی (عج) به عنوان پیاده کننده قانون الهی در زمین، مشی مسلحانه چریکی انتخاب نمود و مبارزات خود را علیه رژیم پهلوی سازماندهی کرد. پژوهشگر این مجموعه، کوشش کرده است با تکیه بر خاطرات راویان و نقش آفرینان گروه و اسناد و منابع مکتوب، تاریخ شفاهی این سازمان را تدوین کند. یادآوری این نکته لازم است که تاکنون نه تنها کار پژوهشی و روایی مستقلی درباره این سازمان صورت نگرفته است، بلکه در حد مقاله نیز درباره این گروه کم تر سخن رفته است. این اثر در نوع خود تلاش نموده است، تاریخچه و فراز و فرود این گروه را بر اساس خاطرات اعضای گروه مهدویون و اسناد بر جای مانده ترسیم نماید. عناوین فصول این کتاب بدین شرح است: فصل اول؛ نگاهی گذرا به فعالیت گروه های مسلحانه پس از قیام 15 خرداد 1342 هیأت های موتلفه اسلامی گروه نیکخواه حزب ملل اسلامی جبهه آزادی بخش ملی ایران (جاما) سازمان انقلابی گروه فلسطین گروه آرمان خلق گروه انقلابی ابوذر سازمان چریک های فدایی خلق - الف) ماجرای سیاهکل – ب) ادغام دو گروه جنگل و شهر سازمان مجاهدین خلق ایران فصل دوم؛ بحران در سازمان مجاهدین خلق فصل سوم؛ سازمان مهدویون گاهشمار ضمائم اسناد و تصاویر